[EBOOK] Biography of Abu Bakr as-Siddeeq (may Allah be pleased with him)

Biography of Abu Bakr as-Siddeeq (may Allah be pleased with him)
Source: Siyar ‘Alaam an-Nubalaa- Siyar Khulafaa ar-Rashideen (8-20)1
Translated by: Faisal Ibn Abdul Qaadir Ibn Hassan Abu Sulaymaan.

biography-of-abu-bakr-as-siddeeq